Published 7 November 2017

Q&A Citrix NetScaler

Q&A Citrix NetScaler

Citrix NetScaler is a network product that shines amazingly on the international market and here below we answer some of the most common questions that we encounter regarding NetScaler.

What is Citrix NetScaler?
Citrix NetScaler is a hardware or virtual appliance whose primary role is to provide layer 4 to layer 7 load balancing for better performance for applications and services. It optimizes, controls and makes application delivery secure and with a high flexibility for your organization´s improved performance.

Which versions are availableCitrix NetScaler for Citrix NetScaler?
Netscaler Gateway, NetScaler ADC and NetScaler SD-WAN.

What is NetScaler Gateway?
NetScaler Gateway, former Access Gateway is a solution that provides your organization a secure management of access to applications and data. This gives your administrator granular control over the data and applications, and allows users to the possibility of remote access from any geographic location.

What is NetScaler ADC?
It is an Application Delivery Controller (ADC) that manages your applications in the Cloud. The ADC can respond to the requirements that you can have today regarding security with cloud-based services. Get your applications delivered to any location and any device with the best load balancing with NetScaler ADC. NetScaler ADC is by today developed in four different versions with all unique areas of usage; VPX, MPX, SDX and CPX.

What is NetScaler SD-WAN?
NetScaler SD-WAN is a software defined WAN, that manages software defined network (SDN) to WAN connections. The SD-WAN technology manages traffic and monitoring from the network hardware and applies it to individual applications, this to achieve improved application performance, provide a higher user experience across geographically dispersed sites and simplify the spread of WAN and Cloud Access network.

Why should we choose Citrix NetScaler for our organization?
If your organization has chosen a XenApp/ XenDesktop environment there is no doubt that you should choose Citrix NetScaler. Below are some of the benefits from choosing Citrix NetScaler:

 • The NetScaler acts as a secure gateway for all ICA connections over SLL or full VPN
 • Load balances and optimizes all services that companies usually use
 • Built-in security at all levels, Layer 2 to Layer 7 with granular settings and protection against for example DoS Attacks, Injection Attacks, Worms etc.
 • Fully integrated and completed policies for Cloud solutions such as Microsoft Azure, Amazon and Citrix Cloud
 • Built-in monitoring with free tools for full transparency with both ICA sessions, http/sll and alarms
 • Integrated Global Server Load Balancing (GSLB) for organizations with multiple sites with different geographical locations
 • A flexible multifactor authentication with SMS, certificate and soft token

How does the licensing work for Citrix NetScaler?
Citrix NetScaler is licensed as its own product with three versions and throughput; Standard, Enterprise and Platinum. Would you like to know more about this, please contact Örjan Pedersen, Infozone.

Get the best connection with Citrix NetScaler!
Stefan Freij
Security consultant, Infozone

Picture source: https://www.citrix.se/products/

Citrix NetScaler är en nätverksprodukt som briljerar på den internationella marknaden och vi svarar här nedan på några vanliga frågor som vi stöter på rörande NetScaler.

Vad är Citrix NetScaler?
Citrix NetScaler är en hårdvara eller virtualiserad appliance vars primära roll är att ge lager 4 till lager 7 lastbalansering för bättre prestanda för applikationer och tjänster. Den optimerar, kontrollerar och gör leveransen av applikationer säker och med hög flexibilitet för förbättrad prestanda i er organisation.

Vilka versioner finns av Citrix NetScaler?
Netscaler Gateway, NetScaler ADC och NetScaler SD-WAN.Infozone´s Q&A på Citrix NetScaler

Vad är NetScaler Gateway?
NetScaler Gateway (förre detta Access Gateway) är en lösning som erbjuder säker hantering av åtkomst till applikationer och data. Den ger administratörer en granulär kontroll över hanteringen av data och applikationer samt ger användarna möjlighet till remote access från vilken geografisk plats som helst.

Vad är NetScaler ADC?
Det är en Application Delivery Controller (ADC) som hanterar era applikationer i molnet. ADC:n kan svara upp på de krav som ställs idag kring säkerhet rörande molnbaseradetjänster. Få era applikationer levererade till valfri plats och till valfri enhet med den bästa lastbalanseringen med NetScaler ADC. NetScaler ADC finns idag utvecklad i fyra olika versioner med alla unika användningsområden; VPX, MPX, SDX och CPX.

Vad är NetScaler SD-WAN?
NetScaler SD-WAN är en software-defined WAN, som hanterar software-defined network (SDN) till WAN anslutningar. SD-WAN tekniken hanterar trafiken och övervakningen från nätverkets hårdvara och tillämpar det på enskilda applikationer för att uppnå en förbättrad applikationsprestanda, ge en hög användarupplevelse över geografiskt utspridda platser samt förenkla spridningen av WAN och Cloud-Access nätverk.

Varför ska vi välja Citrix NetScaler för vår verksamhet?
Har er organisation valt en XenApp/XenDesktop-miljö så är det ingen tvekan om att ni ska välja Citrix NetScaler. Nedan kommer några av fördelarna till varför ni ska välja just Citrix NetScaler:

 • NetScalern agerar som secure gateway för alla ICA anslutningar över SSL eller full VPN
 • Lastbalanserar och optimerar alla tjänster som vanligtvis företag använder
 • Inbyggd säkerhet på alla nivåer, Lager 2 till lager 7 med granulära inställningar och skydd mot ex. DoS Attacker, Injection-attacker, maskar, etc.
 • Fullt integrerad och färdiga policies för Moln-lösningar som ex. Microsoft Azure, Amazon och Citrix Cloud
 • Inbyggd övervakning med gratis verktyg för full insyn i både ICA-sessioner, http/ssl och larm
 • En integrerad Global Server Load Balancing (GSLB) för organisationer med flera siter som är geografiskt utspridda
 • En flexibel multifaktor autentisering med softtoken, SMS och certifikat

Hur funkar det med licensering för NetScaler?
Citrix Netscaler licensieras som egen produkt med tre versioner och ”throughput”; Standard, Enterprise och Platinum. Vill ni veta mer om licenserna för Citrix NetScaler vänligen kontakta Örjan Pedersen, Infozone.

Ta bästa förbindelsen med Citrix NetScaler!

Stefan Freij,
Säkerhetskonsult, Infozone

Citrix NetScaler_Ta bästa förbindelsen

 

 

 

 

 

Bildkälla: https://www.citrix.se/products/