Published 22 September 2017

From Many to One: RES + Ivanti Unify IT More than Ever Before

From Many to One: RES + Ivanti Unify IT More than Ever Before

Let us introduce you more to the possibilities that we can achieve together with our partner RES Software/ Ivanti.

It is no secret that IT teams have a hard job today. They face tremendous pressure to keep the business running smoothly. But as user demands rise, the quality of IT service delivery is constantly under scrutiny. And, heightened requirements for security add even more responsibility onto IT leaders. It doesn’t stop there, as IT also aims to drive innovation and introduce new technologies that increase value for the business.

To cope with these demands, and to accommodate the fact that infrastructure investments have become more hybrid and mobile and cloud service adoption continues to grow, many IT leaders find themselves with disparate groups within their IT team. Each group is often laser focused on solving specific and critical challenges. And while dedicated teams with a purpose can be quite effective, these silos can make it challenging over time for IT groups to come together toward their common goal – ensuring a secure and productive experience for users.

Ivanti offers IT the ability to unify efforts across inevitable silos. IT operations teams can look at their endpoint management strategies, security operations, service management practices, and asset management functions through a single lens. With rich and proven capabilities within each of these solution areas, IT teams can master their areas of specialty. But, they can also gain the most from each of these solutions by connecting these different systems with one another and leveraging valuable shared data and information that improve each functional area.

With the addition of RES into Ivanti, enterprises can also benefit from a critical layer of automation, identity management, and people-centric security across the current Ivanti product portfolio. RES capabilities can be applied across physical, virtual, and cloud-based environments, so IT teams can further unify management across their hybrid technologies.

IVANTI’S ACQUISITION OF RES IS VALUABLE FOR BOTH ORGANIZATIONS’ CUSTOMERS. HERE ARE SOME OF THE TOP BENEFITS:

 • The best workspace management technologies are now under the same roof as Ivanti. With products powered by both RES and AppSense in their portfolio, customers can expect to get the most powerful and secure technology for managing users and their workspaces. This will improve the user experience and have a positive impact on productivity across devices and environments.
 • By combining Ivanti’s proven endpoint security technologies with identity governance capabilities from RES, organizations can strengthen how they secure their devices and their people from ransomware and malware. Customers can better protect themselves from breach and costly downtime.
 • Many RES customers already manage their software license usage policies at the user level and by automating the provisioning and de-provisioning of resources during onboarding and offboarding. With Ivanti, they can now gain added cost savings through full license compliance and lifecycle management of their assets. Ivanti helps enterprises fully manage their software investments, from recognition and inventory through to usage tracking and reclamation to achieve total optimization. Together RES and Ivanti can help customers maximize their hardware and software spend, avoid costly penalties from falling out of license compliance, and ensure that users have access to exactly what resources they need to be productive.
 • Data directs more meaningful IT decisions and allows IT to have more strategic conversations with the business. Ivanti reporting and analytics capabilities will offer RES customers more insight into their environments so they can maximize their current investment in RES technology. Data from RES powered technology can offer additional information to Ivanti customers about users, their identities and their workspaces.
 • Automation and integration across systems not only drives more efficiency, but it allows IT to let go of time consuming, manual tasks. Automation capabilities from RES will extend across the Ivanti portfolio to maximize the consistency and repeatability of processes and tasks more than ever before. IT can feel the relief, while still being able to track and log changes across their infrastructure. Ultimately, organizations can benefit from reduced service desk tickets and overall lower costs.

It’s safe to say that the best is yet to come for both RES and Ivanti customers. Make sure you check out Ivanti.com for the latest news and information on how Ivanti, including RES, can help you on your journey towards unifying IT and delivering a secure and productive experience to your users.

Take the opportunity and meet RES at The Inspiration Zone the 16th of November in Stockholm – Register today!

Låt oss introducera er för möjligheterna kring vad vi kan åstadkomma för dagens IT-avdelningar tillsammans med vår partner RES Software/ Ivanti.

Det är ingen hemlighet att IT-teamen har ett tufft jobb idag. De sätts under enorm press för att få verksamheten att flyta så smidigt som möjligt. I takt med att användarnas efterfrågan ökar ställs allt högre krav på IT-leveranserna. Och ökade krav på säkerhet lägger än mer ansvar på IT-chefernas axlar. Och det stannar inte där, eftersom IT också strävar efter att driva innovation och att införa ny teknik som ökar affärsnyttan.

För att uppnå dessa krav och anpassa sig till den nya verkligheten, där investeringar i IT-miljön har blivit mer invecklade samtidigt som mobila applikationer och molntjänster fortsätter att växa, känner många IT-chefer sig splittrade mellan olika grupper inom teamet. Varje enskild grupp är oftast väldigt fokuserad på att lösa specifika, kritiska uppgifter. Men även om det kan vara effektivt att ha ett dedikerat team med ett enskilt syfte, kan dessa silon bli en utmaning över tid när man vill få IT-grupper att arbeta mot ett gemensamt mål – att garantera en säker och produktiv upplevelse för användarna.

RES är nu en del av Ivanti

Med hjälp av Ivanti har IT-avdelningar möjlighet att ena krafterna mellan silos. IT-avdelningen kan få en bättre överblick över nuläget inom olika områden som exempelvis övervakningsstrategier, säkerhet, tjänsteleveranser och underhåll. Med hjälp av beprövade metoder inom vardera områden kan IT-teamen hantera sina specialområden. Det är även möjligt att få ut så mycket som möjligt av dessa lösningar genom att koppla ihop de enskilda systemen och utnyttja värdefull data och information som förbättrar varje område.

När RES nu blir en del av Ivanti kan företag även dra nytta av automatisering, identitetshantering och personcentrerad säkerhet som ligger utanför Ivantis nuvarande produktportfölj. RES kompetens kan implementeras i både fysiska, virtuella och molnbaserade IT-miljöer så att IT kan koncentrera sig på att samordna styrningen av olika teknikområden.

Ivantis förvärv av RES är värdefullt för båda bolagens kunder. Här är några av de stora fördelarna:

 • Den bästa tekniken för mobila arbetsplatser finns nu under samma tak som Ivanti. Med produkter från både RES och AppSense i portföljen kan kunderna förvänta sig den mest kraftfulla och säkra tekniken för arbetsplatsen. Det här kommer att förbättra användarvänligheten och ha en positiv effekt på produktiviteten i samtliga miljöer och digitala enheter.
 • Genom att kombinera Ivantis beprövade övervakningsteknologier med RES lösningar inom identitetshantering kan företag bättre skydda enheter och medarbetare mot Ransomware och Malware. Därigenom kan kunden skydda sig mot intrång och kostsamma driftstopp.
 • De flesta av RES kunder kan redan hantera programvarulicensen på användarnivån och genom automatisering av informationstillgången när medarbetare börjar eller slutar. Med hjälp av Ivanti har de nu möjlighet att göra större kostnadsbesparingar genom effektivare licenshantering och informationstillgång. Ivanti hjälper företag att styra sina programvaruinvesteringar, från behovsinventering till analys av användande och reklamationer – allt för att uppnå en total optimering. Tillsammans kan RES och Ivanti hjälpa kunder att optimera sina kostnader för hård- och mjukvaror, undvika kostsamma straffavgifter för att ej uppfylla regelefterlevnad, och försäkra sig om att användarna har tillgång till exakt de resurser som de behöver för att vara produktiva.
 • Tillsammans med RES och Ivanti hjälper vi dagens IT-avdelningarData möjliggör mer förnuftiga IT-beslut och att IT kan ha fler strategiska samtal med affärsenheterna. Ivantis analys- och rapporteringsfunktioner kommer att ge RES kunder en större inblick i sin IT-miljö så att de kan maximera den nuvarande investeringen i RES teknik. Data från RES-driven teknik kan förse Ivantis kunder med ytterligare information om deras användare, deras identitet och arbetsplats.
 • Automation och integration mellan systemen ökar inte bara effektiviteten utan gör att IT kan slippa arbeta med tidsslukande, manuella uppgifter. RES automatiseringslösningar kommer att utökas med Ivantis portfölj för att säkerställa enhetlighet i processer och uppgifter. IT kan känna en lättnad, samtidigt som de har möjlighet att spåra och lagra förändringar i IT-miljön. I slutändan kan företag dra nytta av minskat servicebehov och sänka kostnader.

Det är ingen överdrift att säga att framtiden ser ljus ut för både RES och Ivantis kunder. Se till att gå in på ivanti.com för att ta del av de senaste nyheterna och informationen om hur Ivanti, och RES, kan hjälpa dig med din resa mot att samordna IT-avdelningen och att leverera en säker och produktiv användarmiljö.

Ta chansen och träffa RES på The Inspiration Zone i Stockholm den 16:e november – Anmäl dig idag!

Låt oss introducera er för möjligheterna kring vad vi kan åstadkomma för dagens IT-avdelningar tillsammans med vår partner RES Software/ Ivanti.

Det är ingen hemlighet att IT-teamen har ett tufft jobb idag. De sätts under enorm press för att få verksamheten att flyta så smidigt som möjligt. I takt med att användarnas efterfrågan ökar ställs allt högre krav på IT-leveranserna. Och ökade krav på säkerhet lägger än mer ansvar på IT-chefernas axlar. Och det stannar inte där, eftersom IT också strävar efter att driva innovation och att införa ny teknik som ökar affärsnyttan.

För att uppnå dessa krav och anpassa sig till den nya verkligheten, där investeringar i IT-miljön har blivit mer invecklade samtidigt som mobila applikationer och molntjänster fortsätter att växa, känner många IT-chefer sig splittrade mellan olika grupper inom teamet. Varje enskild grupp är oftast väldigt fokuserad på att lösa specifika, kritiska uppgifter. Men även om det kan vara effektivt att ha ett dedikerat team med ett enskilt syfte, kan dessa silon bli en utmaning över tid när man vill få IT-grupper att arbeta mot ett gemensamt mål – att garantera en säker och produktiv upplevelse för användarna.

RES är nu en del av Ivanti

Med hjälp av Ivanti har IT-avdelningar möjlighet att ena krafterna mellan silos. IT-avdelningen kan få en bättre överblick över nuläget inom olika områden som exempelvis övervakningsstrategier, säkerhet, tjänsteleveranser och underhåll. Med hjälp av beprövade metoder inom vardera områden kan IT-teamen hantera sina specialområden. Det är även möjligt att få ut så mycket som möjligt av dessa lösningar genom att koppla ihop de enskilda systemen och utnyttja värdefull data och information som förbättrar varje område.

När RES nu blir en del av Ivanti kan företag även dra nytta av automatisering, identitetshantering och personcentrerad säkerhet som ligger utanför Ivantis nuvarande produktportfölj. RES kompetens kan implementeras i både fysiska, virtuella och molnbaserade IT-miljöer så att IT kan koncentrera sig på att samordna styrningen av olika teknikområden.

Ivantis förvärv av RES är värdefullt för båda bolagens kunder. Här är några av de stora fördelarna:

 • Den bästa tekniken för mobila arbetsplatser finns nu under samma tak som Ivanti. Med produkter från både RES och AppSense i portföljen kan kunderna förvänta sig den mest kraftfulla och säkra tekniken för arbetsplatsen. Det här kommer att förbättra användarvänligheten och ha en positiv effekt på produktiviteten i samtliga miljöer och digitala enheter.
 • Genom att kombinera Ivantis beprövade övervakningsteknologier med RES lösningar inom identitetshantering kan företag bättre skydda enheter och medarbetare mot Ransomware och Malware. Därigenom kan kunden skydda sig mot intrång och kostsamma driftstopp.
 • De flesta av RES kunder kan redan hantera programvarulicensen på användarnivån och genom automatisering av informationstillgången när medarbetare börjar eller slutar. Med hjälp av Ivanti har de nu möjlighet att göra större kostnadsbesparingar genom effektivare licenshantering och informationstillgång. Ivanti hjälper företag att styra sina programvaruinvesteringar, från behovsinventering till analys av användande och reklamationer – allt för att uppnå en total optimering. Tillsammans kan RES och Ivanti hjälpa kunder att optimera sina kostnader för hård- och mjukvaror, undvika kostsamma straffavgifter för att ej uppfylla regelefterlevnad, och försäkra sig om att användarna har tillgång till exakt de resurser som de behöver för att vara produktiva.
 • Tillsammans med RES och Ivanti hjälper vi dagens IT-avdelningarData möjliggör mer förnuftiga IT-beslut och att IT kan ha fler strategiska samtal med affärsenheterna. Ivantis analys- och rapporteringsfunktioner kommer att ge RES kunder en större inblick i sin IT-miljö så att de kan maximera den nuvarande investeringen i RES teknik. Data från RES-driven teknik kan förse Ivantis kunder med ytterligare information om deras användare, deras identitet och arbetsplats.
 • Automation och integration mellan systemen ökar inte bara effektiviteten utan gör att IT kan slippa arbeta med tidsslukande, manuella uppgifter. RES automatiseringslösningar kommer att utökas med Ivantis portfölj för att säkerställa enhetlighet i processer och uppgifter. IT kan känna en lättnad, samtidigt som de har möjlighet att spåra och lagra förändringar i IT-miljön. I slutändan kan företag dra nytta av minskat servicebehov och sänka kostnader.

Det är ingen överdrift att säga att framtiden ser ljus ut för både RES och Ivantis kunder. Se till att gå in på ivanti.com för att ta del av de senaste nyheterna och informationen om hur Ivanti, och RES, kan hjälpa dig med din resa mot att samordna IT-avdelningen och att leverera en säker och produktiv användarmiljö.

Ta chansen och träffa RES på The Inspiration Zone i Stockholm den 16:e november – Anmäl dig idag!