BI-Lösningar

Vi har flera olika typer av BI-lösningar på Infozone som vi är mycket stolta över och som vi gärna vill presentera tydligare för er.

SAP-CONNECTORN

Infozone har bred kunskap och erfarenhet av hur ni på ett effektivt sätt når ut och strukturerar information från SAP med hjälp av QlikView Connector för SAP netweaver. Det möjliggör för användarna att de snabbt, enkelt och flexibelt kan analysera data.

Infozone har jobbat med SAP och QlikView inom ett stort antal olika företag, branscher och funktioner.

Vår kunskap kan bland annat följande fördelar:

 • Ett flertal olika startapplikationer
 • En lösning för att få koll på metadata från SAP
 • En lösning för hantering och uppföljning av SAP-behörigheter
 • Möjlighet att kombinera SAP-data med annan extern information
 • Kombinera data från SAP-rapporter, Querys, BW etc.
 • Möjlighet till uppföljning från hög nivå ner till transaktionsnivå

Lagerstyrning

Att ha koll på lagret och det kapital som binds där är av flera skäl högprioriterat för många företag. Dels är det viktigt att säkerställa att en verksamhet har rätt varor i lager för att möta efterfrågan från sina kunder. Vidare vill man inte dra på sig för stora kostnader genom att ha för mycket varor i lagret samt riskera att varor och produkter blir dåliga.

Låt oss hjälpa er att förbättra lagerstyrning och exempelvis uppnå:

 • Minskad kapitalbindning i lager
 • Effektivare prognostisering
 • Förbättrade servicenivåer
 • Minskad manuell hantering

HR

Personal rör på sig, likaväl rör organisationen på sig och breder ofta ut sig geografiskt. Att ha kontroll på helheten skapar grund för flera viktiga frågor så som hälsoläge, karriärplanering, löneläge, utbildningar, talent management, övertidsarbete och inför omorganisationer.

Genom Infozones kunskap och erfarenhet inom HR kan vi hjälpa våra kunder med bland annat:

 • Löneanalyser, löneglidning
 • Hälsotal och frånvaroanalys
 • Utbildningsplanering
 • Nettoförändringar inom personalstyrkan
 • Orsak till personalförändringar
 • FTE och Headcount-beräkningar
 • Nuvarande och tidigare position per anställd

Lönsamhetsstyrning

Att ha koll på sin lönsamhet och prissättning är bland de viktigaste faktorerna för ett företags framgång.

Infozones kunskap och erfarenhet kan bidra till fler förbättringar inom lönsamhetsuppföljning, så som:

 • Bättre kännedom om vad som driver den verkliga lönsamheten
 • Kunskap om vilka de mest respektive minst lönsamma produkterna/kunderna är
 • Bättre kontroll gällande både brutto- och nettomarginal
 • Belyser dolda kostnader
 • Visar på faktiska rabatter

Säljstöd

Det är av stor vikt för ett företag att ha en bra styrning samt effektivitet i säljarbetet, för att resurserna ska kunna läggas på det som ger störst effekt, bättre kundrelationer och genererar ökad försäljning. Vidare är det viktigt att säljresurserna används på rätt sätt. Man måste dessutom kunna se inom vilka områden som säljarbetet går bra respektive släpar efter.

Infozone kan bland annat hjälpa säljorganisationer med:

 • Bättre överblick över hur de olika försäljningsområdena gått gentemot budget och försäljning under föregående år
 • Bättre användning och mer värde av företagets CRM system
 • Ökad effektivitet inom säljorganisationen genom möjlighet att få en behovsöverblick
 • Minskat manuellt arbete med Excel då en stor del av det detta kan automatiseras
 • Enklare att få en totalbild av den aktivitet som har drivits hos kunderna och vad den har resulterat i

Finansiell uppföljning

Att ha bra koll på sin huvudbok och göra en korrekt finansiell uppföljning är A och O inom ekonomi. Det är viktigt att säkerställa att man har bra översikt av resultat- och balansräkningen från kontogruppsnivå och ner till transaktionsnivå. Man vill även kunna följa upp kassaflödet samt se vilka öppna fakturor som är viktiga för att få en bra ekonomisk översikt.

Genom vår långa erfarenhet inom BI kan vi tillsammans med våra kunder skapa följande förbättringar inom finansiell uppföljning:

 • Ett mer dynamiskt sätt att kolla på resultat- och balansräkningen
 • Bättre inblick i huvudboken
 • Möjlighet till uppföljning från högsta till lägsta nivå
 • Möjlighet att göra prognoser

Tacton CPQ Analytics Template

För att Tactons kunder snabbt ska komma igång med analys och uppföljning av sin CPQ (Configure, Price, Quote) data, har vi på Infozone tagit fram en standard Qlik Sense-lösning som vi kallar för CPQ Analytics Template.

Vår CPQ Analytics Template fungerar tillsammans med Tacton CPQ option API for Analytics och innehåller en fördefinierad datamodell och ett användargränssnitt baserat på en standard ”vanilla” CPQ konfigurering. Lösningen innehåller 13 olika tabeller/objekt samt hanterar hur ni dynamiskt kan spara historisk CPQ-data.  Lösningen innehåller också ett antal olika förslag på användarexempel (use cases) för att kunderna snabbt ska kunna komma igång med sin analys.

CPQ ANALYTICS TEMPLATE innehåller:

 • Färdiga kopplingar (Nycklar) mellan de 13 inkluderade tabellerna.
 • En metod för att hantera hela ETL processen från källdata till analys.
 • En metod för att hantera migrering mellan ny och historisk CPQ data.
 • En funktionell datamodell baserad på en standard “vanilla” CPQ konfigurering.
 • Hantering och konsolidering av olika valutor.
 • Ett dynamisk och flexibelt sätt att hantera kundunika konfigurationsparametrar.
 • Designat användargränssnitt med anpassade visualiseringar.

Budget & Prognos

Det är viktigt att ni som bolag kan fatta rätt och bra beslut för att effektivisera samt utveckla er verksamhet. Sitter ni i gamla vanor med Excel-filer eller system när det kommer till era budgetar och prognoser? Då samarbetar vi på Infozone med Effectplan som är ett effektivt verktyg just för ert arbete med Budget & Prognoser. Vi ser till att ni investerar på rätt sätt i er framtid genom att digitalisera er budget- & prognosprocess.

Infozone kan hjälpa er med era Budgetar & Prognoser genom att:

 • Hjälpa er att fatta bättre & korrekta beslut på ett enkelt samt smidigt sätt.
 • Ge er bättre insyn i er ekonomi.
 • Avlasta er med att bygga in systemet, Effectplan i er valda BI-lösning för att undvara er alla listor i Excel eller föråldrade system.
 • Administrera så budget & prognos-lösningen samarbetar bra med QlikView, Qlik Sense eller Power BI. Vi hjälper er så att det funkar till ert valda system.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev